Instytut NTiBS PAN we Wrocławiu

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu  zlecił IR Communication przygotowanie oraz wydruk materiałów ofertowych dla pięciu projektów oraz teaserów. Dokumenty te zostały stworzone na potrzeby realizacji przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu projektu pt. „Termoizolacje, Luminofory, Recykling – identyfikacja i przygotowanie do komercjalizacji praw własności intelektualnej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu SPIN-TECH.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk jest placówką naukową Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN. Tematyka badawcza Instytutu obejmuje wszechstronne badania fizykochemiczne struktury ciała stałego oraz jej wpływu na własności fizyczne, chemiczne i spektroskopowe, ze szczególnym naciskiem położonym na badania w niskich temperaturach.

Do zadań Instytutu należy m.in. prowadzenie prac badawczych (przede wszystkim badań podstawowych), kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o kwalifikacjach związanych z prowadzonymi kierunkami badań oraz stosowanymi metodami badawczymi; współdziałanie w procesie dydaktycznym realizowanym na wyższych uczelniach przekazywanie wyników prac naukowych do praktycznego wykorzystania; wspomaganie służb państwowych w zakresie prac metrologicznych; upowszechnianie wiedzy w zakresie prac prowadzonych w Instytucie.