MedicLab Incubator klientem IR Communication

IR Communication na zlecenie MedicLab Incubator z Katowic przeprowadzi działania promocyjne Projektu pt. „Incubator MedicLab”, korzystający z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 3. oś priorytetowa Kapitał dla innowacji, działanie 3.1 inicjowanie działalności innowacyjnej. Działania będą prowadzone od października 2014 roku do lutego 2015 roku.